Frågor och svar

Vad är EU:s medborgarinitiativ?

Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ måste få stöd från minst en miljon EU-medborgare från minst 7 av de 27 EU-länderna. Ett minsta antal underskrifter krävs i vart och ett av dessa sju länder, i Sverige krävs minst 15 000 underskrifter.

Vilka förslag kan bli medborgarinitiativ?

Ett medborgarinitiativ måste gälla ett politikområde där kommissionen har befogenhet att föreslå lagar, t.ex. miljö, jordbruk, transport eller folkhälsa. Frågan om abort ligger inte under EU:s kompetensområde. Däremot gör forskning det.

Vem kan organisera ett medborgarinitiativ och hur gör man?

För att kunna föreslå ett medborgarinitiativ måste man bilda en medborgarkommitté med minst sju medborgare i EU-länder som bor i minst sju olika medlemsländer. Kommittémedlemmarna måste ha uppnått rösträttsålder för Europaparlamentsval. Medborgarkommittén måste registrera sitt initiativ på den här webbplatsen innan den kan börja samla in underskrifter (stödförklaringar). Efter att registreringen har bekräftats har organisatörerna ett år på sig att samla in underskrifter.

Vem kan stödja ett medborgarinitiativ och hur gör man?

Alla EU-medborgare som har uppnått rösträttsålder kan skriva på ett medborgarinitiativ. Om du vill stödja ett initiativ ska du fylla i ett särskilt stödförklaringsformulär som du får från organisatörerna, på papper eller på nätet.

Vad händer när ett medborgarinitiativ har fått en miljon underskrifter?

Kommissionen kommer att noga gå igenom och pröva initiativet. Inom tre månader efter att initiativet har skickats in händer följande:

  • Kommissionen träffar organisatörerna så att de kan förklara närmare vad initiativet går ut på.
  • Organisatörerna får möjlighet att presentera sitt initiativ vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.
  • Kommissionen antar ett officiellt svar där den förklarar vilka åtgärder man tänker vidta som svar på medborgarinitiativet och varför. Om kommissionen inte tänker vidta några åtgärder ska det också motiveras.

Svaret ges i form av ett meddelande från kommissionen som offentliggörs på alla officiella EU-språk.

Kommissionen är inte skyldig att föreslå någon ny lag på grund av ett medborgarinitiativ. Om kommissionen beslutar att föreslå en rättsakt inleds det vanliga lagstiftningsförfarandet: kommissionen lägger fram sitt förslag för de lagstiftande institutionerna (i regel Europaparlamentet och rådet eller i vissa fall bara rådet). Om de antar förslaget blir det en gällande lag.

Kan jag samla underskrifter själv?

Javisst. Ladda bara ned och skriv ut detta dokument så hjälper du till att få till stånd en förändring.

Var kan jag läsa mer om den internationella kampanjen ''One of us''?

Besök hemsidan www.oneofus.eu för mer information.

Handlar initiativet om abort?

Nej, det handlar om att stoppa EU:s stöd till forskning som kräver att levande embryon förstörs.

När avslutas detta initiativ?

10 maj 2013 måste alla namn vara insamlade; 1 miljon namn i hela EU, varav minst 15 000 i Sverige för att de namnen ska räknas.